top of page

INVALDA OCH SUPPLEANTER

Johanna-Borg_2021-1.jpg
INVALD

JOHANNA BORG

Sjukskötare

Jag vill se till helheter och hela samhällets bästa. Vård- och omsorg för alla är en väsentlig bit av ett fungerande samhälle. Låt oss arbeta för att vård och service, från rådgivning till specialsjukvård, äldreomsorg, räddningsverksamhet och så vidare, också framöver finns nära den som det behöver.

  • Facebook
  • Instagram
SUPPLEANT

MARJA FORSÉN

Teckenspråkstolk, företagare

Viittomakielen tulkki, yrittäjä

Tillgänglighet är ett ord som innehåller många saker: att man blir sedd och hörd, att man får service och kan påverka sin vård på sitt modersmål, var och en ur sina behov.

Saavutettavuus sisältää monia asioita: että tulee nähdyksi ja kuulluksi, saa palvelua ja voi vaikuttaa saamaansa hoitoon omalla äidinkielellään, jokainen omien lähtökohtiensa mukaan.

  • Instagram
  • Facebook
Marja-Forsén_2021-1.jpg
Gun-Granlund_2021-2.jpg
Gun-Granlund_2021-2.jpg

GUN GRANLUND

Språklärare, pensionär

Jag har lång erfarenhet av beslutsfattande inom social- och hälsovården och ser därför att jag kan vara till nytta då vi nu ska forma det nya välfärdsområdet. Bra service nära invånarna skapar trygghet och är A och O inom all vård och omsorg. Att se hela människan, uppmuntra till delaktighet och att arbeta förebyggande blir viktiga pusselbitar. Personalens välmående är avgörande för hur bra vi lyckas.

  • Facebook
INVALD

HANS-ERIK LINDQVIST

Forstmästare, pensionär

Jag är en aktiv person som är intresserad av samhällsfrågor. Tillsammans kan vi uppnå goda resultat för att garantera trygg vård och omsorg nära hemmet. Specialsjukvården ska vara av hög kvalitet och lätt att nå i Österbottens välfärdsområde.

  • Facebook
INVALD
Hans-Erik-Lindqvist_2021-1.jpg
Robert-Sjöström_2021-1.jpg
SUPPLEANT

ROBERTH SJÖSTRÖM

Diplomingenjör

Som ung och energisk person i samhället, vill jag vara de ungas röst när det nya välfärdsområdet byggs upp. 

Jag vill se att elev- och studerandevården är tillgänglig och fysiskt på plats i skolan, även skolkuratorer eller skolpsykologer oavsett studienivå. 

Tillgängligheten och på eget modersmål för att få en bra och snabb service är det som jag vill att välfärdsområdet ska byggas på.

  • Facebook
  • LinkedIn

KALLE SVEDJEBÄCK

Stationsmästare, jordbrukare, företagare

Varför ett välfärdsområde? Jo för att tidsenlig vård behöver resurser som en enskild kommun inte kommer att ha möjlighet att möta i framtiden. I en så stor organisation det är viktigt att fullmäktigemedlemmarna kan arbeta för att tjänsterna inte bara koncentreras till ett ställe utan att vi Närpesbor också i fortsättningen har tillgång till vårdtjänster – högkvalitativa och lättillgängliga. Därför skall du rösta i valet – och på någon av oss SFP kandidater från Närpes.

  • Facebook
INVALD
Karl-Gustav-Svedjebäck_2021-1.jpg
bottom of page